De behandelend fysiotherapeut is aangesloten bij het KNGF, CKR en de NVFB.
Sportparkstraat 3  |  3781 BK Voorthuizen  |  Tel: 0342 - 470141  |  Mob: 06-20632081  | E-mail: praktijk@fysiotherapiezwaneveld.nl
persoonlijk vertrouwd bevlogen
Privacy Policy (pagina 1 van 3) Fysiotherapie en Bekkenfysiotherapie praktijk Zwaneveld hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil de praktijk heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Zij doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie en Bekkenfysiotherapie praktijk Zwaneveld houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waar-onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt heeft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als zij deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert Als Fysiotherapie en Bekkenfysiotherapie praktijk Zwaneveld is zij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met haar wenst op te nemen kan dit via de onderstaande contactgegevens.
pagina:
1 2 2 3 3